< Tilbage

Nyt fra bestyrelsen27-02-2017 - 20:24

Kære SAO medlemmer

Vi har i dag modtaget brev fra vores pengeinstitut, som har besluttet at indstille os til DLR lån på op til 3 mio. kr. Det er i den grad en glædelig nyhed! 

Det betyder, at vi kan betale vores kreditorer hurtigere end forventet, og at renteudgifterne også vil falde betragteligt. Men selvom vi har fået tilsagn om lån, er der store krav, der følger med. Vi har valgt, at medsende brevet fra banken, så alle kan se, hvilke krav der stilles til den fremtidige drift af SAO.

Vi skal bla. iværksætte den handleplan, som vi også fremlagde på ryttermøde:

Vi skal:

lave en betalingsplan for alle kreditorer som følges
nedbringe udgifter så som lønudgifter på kontor og revisorudgifter
sætte priserne op med ca. 6 %, og fastsætte priser på ydelserne efter udgiftsniveau bla. springning
omlægge sponsorater til klubben
lave et driftsbudget, som skal følges op månedligt med pengeinstituttet
lave et likviditetsbudget, som sikrer, at vi kan betale vores regninger, hvilket skal følges op og justeres en gang månedligt

Alle er trukket i arbejdstøjet og kommer med gode forslag, lige fra klubbens medarbejdere, medlemmer og andre støtter af SAO, som beredvilligt har valgt at støtte op om klubben, såsom samarbejdspartnere i Aalborg kommune, leverandører som støtter med sponsorater og gode aftaler, hvor vi igen vil nævne Trane erhvervsrengøring, som støtter os betydeligt. Sponsoraftalerne, som går i klubkassen, er således vokset betydeligt de sidste måneder. Tak for det, kære sponsorer!

Derudover er der også andre initiativer i gang, som skal bringe udgifterne ned. Vi har fokus på energi og muligheder for at få lavet nogle grønnere løsninger, så som LED lamper, tjek på pumper mv. Vores håb er, at vi ved at få bragt de faste udgifter ned, vil kunne finde en medfinansiering til vores baner, så vi fortsat kan vedligeholde og udvikle vores faciliteter bla. gennem fondsansøgninger, som pt. er i gang.

Vi har allerede fået penge til et projekt af Spar Nord, som i kraft af vores kontakter til lokale politikere har fået bevilliget 80.000 kr. til et projekt for sårbare unge, som skal drives sammen med skoleforvaltningen. Det åbner op for nye medlemmer, og nye brugere i elevskolen, som vi glæder os til at tage imod. Der er heri indeholdt penge til en ny elevhest og istandsættelse af lokalet ovenpå hal B. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen arbejder for alle vores medlemmer, og at det er SAOs interesser, vi kæmper for. Derfor har vi lyttet til de mange forslag der er indkommet, og som vi også har nævnt tidligere, så har vi fokus på, hvordan vi kan omlægge og optimere vores drift.

Vi har pt fokus på:

Serviceløft ift. informationsniveau og forventninger til de daglige og ugentlige rutiner omkring fodring, udmugning mv.
Alternative madrasser i boksene, hvor der pt. sættes et forsøg i gang med halmpiller. 
Muligheder for at dele wrap ud af personalet
Fremtidssikre foldordningen

Disse initiativer gør, at vi kan betale enhver sit, men også på sigt kan omlægge og forhåbentlig sænke priserne og skabe attraktive løsninger for alle.

Der har været talt meget om springning, og som vi har skrevet ud tidligere, har vi lyttet til springrytternes frustrationer og er med vores nyvundne besparelser i stand til at slå 200 kr. af prisen.

Der er blevet diskuteret og talt meget om vores satsning og involvering i internationale stævner. De er i sin tid igangsat for at være en drivkraft sportsligt, men i endnu højere grad også for at løfte vores faciliteter, da disse arrangementer er med til at sikre omtale og synlighed for vores sponsorer, og gøre os til en attraktiv medspiller i kommunen. I år er stævnet et udtagelsesstævne, som gør, at vi er sikre på, at vi er synlige og vælges til af de danske ryttere. Der er for indeværende lavet en aftale med ADE gruppen om, at de sælger skiltene i hallen og får indtægterne til stævnet. De mangler nu kun 50.000 kr. for at nå målet på 150.000 kr. som bestyrelsen har besluttet skal findes, for at udvalget kan gå videre med planlægningen. Får vi fuld hus til stævnet, som vi håber på, så vil stævnet generere et pænt overskud.

Så nærmer generalforsamlingen sig…

Husk at vores vedtægter siger, at man ikke kan stemme, med mindre man har været medlem i 3 måneder. Vi har set en del indmeldelser på det sidste. Man kan dog godt være taleberettiget, hvis man har sit medlemskab i orden.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at denne bestyrelse har valgt at stille op som en samlet enhed, pga. de mange udfordringer vi står med, som kræver høj grad af tillid og samarbejdsevne, men også henset til at denne bestyrelse løser tidligere lønnet opgaver. Vi har valgt at melde dette ud, da kravene fra banken er ganske mange. Vi ved, at der med denne konstellation er de kompetencer og kvalifikationer, der skal bruges til at løfte de forskellige opgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet fremadrettet og for at løfte SAO ud af krisen. Det vil sige, at er der mistillid til én kandidat, og kandidaten ikke bliver genvalgt, så vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og til dels udvalgsmedlemmer omkring ADE, at trække deres kandidatur og arbejdskraft. Vi bakker som bestyrelse op om Nikolaj og hans dygtige medarbejdere, som vi ønsker at skabe arbejdsro for, så de ikke skal bekymre sig om deres fremtid.  Vi mener den er i SAO, og at vi sammen finder de gode løsninger, som skal tilgodese os alle. Det vil den nuværende bestyrelse arbejde for.

Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamling på tirsdag d. 28. februar kl. 19.30. Vel mødt.

 

 

 

< Tilbage