Vedtægter for Sportsrideklubben Aalborg

Opdateret på SAOs ordinære generalforsamling d. 10. februar 2016

§ 1.
Klubbens navn er: SPORTSRIDEKLUBBEN AALBORG. Klubbens forkortede navn er SAO.
Klubbens hjemsted er: Aalborg Kommune.
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at udbrede kendskabet til den ædle hest og at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive de rideanlæg, der måtte stå til rådighed for klubben.

§ 2.
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3.
I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer under 16 år har ingen stemmeret, jfr. dog § 8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter, og uden stemmeret. Medlemskab er gældende fra den dato, kontingentet er betalt. Dog opnås stemmeret til generalforsamling først efter 3 mdrs. medlemskab. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til den 1. november eller den 1. maj.

§ 4.
Årskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Er kontingentet ikke betalt 3
måneder efter påkrav, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages påny mod
betaling af restance.

§ 5.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer.
Formand, næstformænd, sekretær og kasserer vælges enkeltvis og udgør forretningsudvalget. Endvidere vælges formanden for og derefter 2 medlemmer til hvert af følgende udvalg:
1. Stævne- og sportsudvalg
2. Elevskoleudvalg på Annebergvej
3. Elevskoleudvalg på Finstrupgaard
4. Sponsor- og marketingsudvalg

De 4 valgte formænd for udvalgene indtræder som medlemmer af bestyrelsen.
Samtlige udvalgsmedlemmer, herunder også medlemmerne af forretningsudvalget, vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Det påhviler de enkelte udvalg på generalforsamlingen at indstille kandidater til besættelse af ledige bestyrelses- og udvalgsposter. Sådanne indstillinger skal så vidt muligt ske efter udtalelse fra og blandt de medlemmer, der tilhører udvalgets særlige interesseområde. Det tilkommer dog ethvert medlem på generalforsamlingen at fremkomme med forslag til valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøde forud for fristen for aflevering af forslag og indlæg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, således at medlemmerne i fællesskab kan afklare spørgsmål om kandidater til bestyrelsen og/eller andre forslag eller tiltag betids.

I tilfælde af vakance i forretningsudvalget, påhviler det bestyrelsen at vælge nyt medlem, hvilket valg gælder indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der foretages suppleringsvalg for en eventuel resterende del af valgperioden. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem i øvrigt, supplerer det pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand, som bliver medlem af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der foretages suppleringsvalg for en eventuel resterende del af valgperioden. På forslag af og i samarbejde med de respektive udvalg, herunder også forretningsudvalget fastlægger bestyrelsen hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser i en for hvert udvalg gældende funktionsbeskrivelse.

§ 6.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel stemmeflertal, se dog § 10. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald kassereren.
For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Kassereren træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§ 7.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde.
Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 8. Klubben tegnes i andre forhold af formanden og et medlem af forretningsudvalget eller af tre medlemmer af forretningsudvalget. Der kan meddeles prokura jf. Bestyrelsens forretningsorden.Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer, bestyrelse eller forretningsudvalg nogen personlig hæftelse, og ingen af klubbens medlemmer må hverken som almindelig klubmedlem eller som medlem af klubbens bestyrelse og forretningsudvalg kautionere for klubbens forpligtigelser.

§ 8.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden den 1. februar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indsendte forslag, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 8 dages varsel.
Indkaldelse til generalforsamling kan ske via hjemmeside, opslag på ridecentrene og dagspressen.
Stemmeret har aktive medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent. Aktive medlemmer under 16 år er dog stemmeberettigede ved valg af formand for og medlemmer af juniorudvalget.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6. Valg af formand for og medlemmer af de øvrige udvalg.
7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 9 og § 12.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§ 9.
Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Klubåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af et, på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen valgt statsautoriseret revisionsfirma.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 10a.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 mdr., til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra SAO er inhabil.

§ 10b.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 10c.
I det af omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsordenen. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse skal ske skriftligt til alle klubbens stemmeberettigede medlemmer, enten ved separat brev eller på klubbens hjemmeside www.sao.dk

§ 12.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i Aalborg kommune ved SIFA's foranstaltning.