< Tilbage

Formandens beretning 202001-03-2020 - 22:24

Læs formand Lone Hecters beretning fra den ordinære generalforsamling i SAO 26. februar 2020.

Kære medlemmer af Sportsrideklubben Aalborg

 

Traditionen tro aflægger formanden sin beretning på vegne af bestyrelsen.

 

Med risiko for I alle vil have tabt tråden inden og små blunder lidt mod slut, vil jeg derfor starte med noget som har fyldt meget den seneste tid.

 

Certificering af Dansk Ride Forbund

Den 22.01.2020 blev Sportsrideklubben Aalborg certificeret af Dansk Rideforbund.

Certificeres skal alle klubber under Dansk Rideforbund med elever, og således også os.

Hvad er det? Og hvad betyder det?

 

Mange har sikkert hørt mig hulke lidt over udfordringen, men grundlæggende vil jeg sige; selv om processen er omstændig og lang, så er den særdeles relevant.

 

Områderne vi er certificeret i er organisation, som omhandler; vedtægter, funktionsbeskrivelse/forretningsorden, hjemmeside, bestyrelse, mødefrekvens, velkomstmateriale, repræsentation ved forbundets repræsentantskabsmøde, medlemsindberetning og ejerforhold på matriklen. Derfor er der også nogle ændringer til vores vedtægter, som vi senere skal tage stilling til.

 

Et vigtigt område som sikkerhed er behandlet med; Beredskabsplan, sikkerhedspolitik om medlemmernes færden med alt hvad dertil hører, sikkerhedskursus som nyligt er udbudt og fastsat til den 15. Marts for alle v/ vores 3 beriderelever. Intromærker som vi også udbyder her i foråret v/ Jacqueline. Klubbens baner og øvrige faciliteter, førstehjælpsudstyr til hest og rytter, som vagthavende kan kontaktes vedrørende. Yderligere har jeg fået tilladelse til at afholde 1. Hjælps kursus/sikkerhedskursus for klubbens ansatte, samt et par beriderelever fra en anden rideklub.

 

Elevskolens certificering omhandler; uddannelse af undervisere, således at et bestemt niveau er sikret, rytterstue, elevhestenes udstyr og statistik over brug, niveaubeskrivelser for hold, velkomstmateriale til elevskolen, aktiviteter for elevryttere, at elevhestene er over 6 år og har en ugentlig fridag, samt ugentlig folddag. 

 

Opstaldning et område som jo primært vedrører heste/ponyejere indbefatter en revideret opstaldningskontrakt, med de punkter som DRF foreskriver, som strategi for ormekur, fodring, informationstavler vedr. åbningstider, daglig leder og ansvarlig for stalden, dokumentation for gyldig vacc. Ordensregler osv.

 

Sidst men ikke mindst læresteds certificering. Denne beror jo langt hen af vejen på at SAO har en B læremester, der må have de 3 elever fra start til slut, der er her i klubben. Yderligere skal der være en række faciliteter, som bolig, opholdsrum, antal opstaldede heste, glad smiley fra arbejdstilsynet, et årligt arrangement som eleven er ansvarlig for, elevdeltagelse ved bestyrelsesmøder osv. Klubben skal have og har en uddannet elevansvarlig, som pt. Er undertegnede.

 

Det var den korte version, men for den skarpe tilhører er det nu klart for enhver, at der er ikke mange ting overladt til tilfældighederne her i SAO. Det skal da også nævnes at vi p.g.a. anonyme henvendelser til henholdsvis miljøtilsynet, samt arbejdstilsynet har haft gennemgang af disse instanser, og alt findes i orden.

 

Vi løfter i flok

For dem der stadig hænger på vil jeg springe tilbage til maj 2019, hvor vi afholdte det stævne, der sætter Sportsrideklubben Aalborg på FEI’s liste over steder der kan og afholder internationale stævner. Når dette sker og kan lade sig gøre er det på grund af jer! Og udelukkende på grund af jer medlemmer, der bruger tid og kræfter på at lave stævne her i 4 dage med kæmpe ros fra både FEI’s steward og den nationale steward. Det er helt fantastisk og unikt i Danmark, at et internationalt stævne afholdes i en rideklub udelukkende med frivillig arbejdskraft, og vi gør det igen i store bededagsferien i år. Vi er heldige, vi har en dressur dommer blandt os, der efterhånden nærmest er ekspert i Schedules og sammen med Louise Østgaard sætter det bedste hold dommere og gør vores stævne attraktivt at deltage ved for både nationale- såvel som for internationale equipager.

 

I bestyrelsen sidder Louise Østgaard Larsen, som hver gang der er stævne her i klubben håndterer samtlige tilmeldinger, opstaldninger, propositioner, sekretariatsopgaver, kan besvare stort set alt vedr. stævneplanlæggelse, også har sekretærposten i klubben. Ingen er uundværlig, men jeg vil driste mig til at sige det modsatte.

Vi har en næstformand Karina Mortensen, en klog pige med et blik der giver en vidvinkel på tingene engang imellem. Konsekvent og altid pligtopfyldende i alt hvad hun laver bag kulissen, for der arbejder hun. I stævneudvalget, med beredskabsplan, med sponsorarbejde, og alt hvad der lige kan skubbes ud til hende.

 

Kirsten Gregersen blev valgt ind sidste år, og hun har efterhånden sporet sig godt ind på jobbet som formand for stævneudvalget. Kirsten har mange gode ideer, som stille og roligt tager form i udvalget.

Marianne blev ligeledes valgt ind sidste år på sponsor posten, hendes høj sæson er lige om hjørnet med flere store opgaver i sigte.

 

Efter ADE stod SAO atter for at afholde Feminaløb, som denne gang blev en succes, hvor ingen eller kun få løb den forkerte vej! Men det er en stor opgave og kræver faktisk at vi tager en fridag, hvilket godt kan volde lidt kvaler for tordenskjoldssoldater, sådan lige efter ADE. Yderligere var det sidste år Sophia Høst Eiby, løb med faklen for arrangementet idet hun pt. Er optaget til anden side. Vi har derfor besluttet, at vi ikke forlænger kontrakten med Aller, men til gengæld holder lidt flere stævner, for det kan vi nemlig – så længe vi har de rette folk til det. Når jeg siger sådan, så er det fordi vi også er afhængige af vores cafeteria bestyrer Familien Pedersen, holder skruen i vandet og syntes det er umagen værd. Også når folk der ikke har vist sig i klubben rigtig længe kan have en mening om kvaliteten, og nostalgisk ser tilbage på fordums tider med Preben i cafeteriaet. Det gør jeg også – jeg var der! For lidt mere end 20 år siden, og frikadellerne kom fra Tulip. I dag står Bilka for produktionen eller i bedste fald er det Helle Madsens hjemmelavede.

 

Vi har stadig forår, og der var gang i debatten om fremtiden for Annebergvej. Der var forskellige interesser på stedet, og en gruppe forældre dannede Vestbyens rideklub. Aalborg kommune besluttede, at Vestbyens rideklub også skulle have til huse på Annebergvej, og på den baggrund besluttede bestyrelsen, at det ville blive for svær en opgave, at integrere 2 foreninger på samme matrikel. Herefter gennemgik vi faciliteterne med 2 repræsentanter fra kommunen, og aftalte med dem, hvorledes skilsmissen skulle gennemføres. De ting der tilhørte klubben skulle naturligvis med herud, de tilhører jo medlemmerne her.

 

Det var enden på en epoke i SAO’s historie, og det var det også da kasseren, der i en menneskealder klarede SAO’s regnskaber æresmedlem Arne Nørgaard, døde den 9. Juni 2019. Lad os holde 1. Minuts stilhed til ære for Arne og hans kæmpe arbejde for SAO. Tak.

 

Det blev sommer og aktiviteterne reduceret for en tid, hvor personalet afholdt deres ferie på skift. Nikolai var dog fortsat på arbejde, idet han igen havde kursister fra Norge. De bidrager til økonomien qua indtægt på opstaldning og brug af faciliteter, idet de fylder stalden og dermed bidrager til klubben økonomi i juli, måned, hvor vi vanligvis er lidt trængte. 

 

Nu er der nemlig stille, ingen elevskole og ride fysioterapien efterlader også et tomrum, idet de ellers ses over hele matriklen på tur, store og små, kigger og snakker om tingene med de piger, der hver dag kyndigt i samarbejde med Lene varetager denne funktion de resterende måneder. 

 

Bestyrelsen under anklage

Denne generalforsamling må nødvendigvis tage en drejning, da bestyrelsen primært Per og Jeg har været under anklage for ikke så lidt den seneste tid på de sociale medier, men også fordi der senere stilles et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse.

 

I forbindelse med min konstituering som formand i efteråret 2016, gjorde jeg bestyrelsen helt klart, jeg var inhabil i forhold til Nikolais ansættelse- og aflønningsforhold, som man bør og skal, når man har familiære relationer jf. DRF’s regler, som findes under Klubdrift – generelt.

 

Nikolai blev ansat i SAO med funktion som daglig leder og lærermester. Det skal være helt klart for generalforsamlingen, at seneste tillæg til Nikolais kontrakt blev indgået 29. 0kt. 2014, hvor Gitte Bruun var formand og Carsten Aagård var kasser.

 

Jeg vil herefter besvare de resterende af Peter Asmussen fremsatte spørgsmål, der ifølge ham skal lede til et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse:

 • Ansættelsen af Per Boe som administrativ medarbejder blev meldt ud på Generalforsamlingen 2018, som det fremgår af referatet, som ligge frit tilgængeligt på hjemmesiden. Bilag fremvises. Per er ikke lønnet som kasser, men lønnet som bogholder. Vi altid er mindst to underskrivere vedr. klubbens forhold. Kasseren ønsker ikke at træde tilbage, men modtager genvalg.
   
 • Vedrørende spørgsmål om sikkerheden, henhører dette under den daglige leder, samt bestyrelsen og det påhviler de enkelte medlemmer at overholde stald- og sikkerhedsregler.
   
 • Den valgte bestyrelse disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv jf. vedtægterne §7. Der er aldrig lavet indbetalinger til Per Boe’s konto vedr. stævneindbetalinger. Der er foretaget indbetalinger til 2 forskellige konti tilhørende medlemmer i stævneudvalget. Dette er bogført i stævnesystem og bilag i stævneregnskabet. Pers mobil konto er brugt til mobilpay fra starten af 2018 til et stykke ind i 2019 og der har været foretaget intern revision af dette af Klubbens næstformand Karina Mortensen og efterfølgende revideret af Revisor. Det gør sig gældende, at vi ikke har kunnet oprette mobil Pay pga. Vakant pladser i bestyrelsen. Mobil Pay ville ikke godkende rideklubben pga. denne vakance. Vi ansøgte 1. Gang i 2016. Bilag fremvises på overhead. 
   
 • Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen tirsdag den 25. februar 2014, at den daværende bestyrelse bad om godkendelse til en låneomlæggelse af engagementet, hvilket pågældende generalforsamling gav tilsagn til, Kasser Carsten Aagaard fremsatte forslaget. Bilag fremvises på overhead. Den 28. februar 2018 fremlægger kasser Per Boe, at låneomlægning fortsat er pågående og dette, når det er gennemført vil det reducere renteudgifterne med små 100.000 kr. I øvrigt samme generalforsamling, hvor den opsagte pensionær blev valgt ind i bestyrelsen. Dernæst blev det på generalforsamlingen 27.02.2019, fremlagt at låneomlægningen, der påbegyndte 2014 nu var gennemført. Bestyrelsen har altså ikke optaget ulovlige lån som fremsat. I henhold til klubbens vedtægter fremlægges hvert år på generalforsamlingen klubbens årsregnskab, med mulighed for at stille spørgsmål og rette kommentarer hertil.
   
 • Der er en verserende sag mellem 3 tidligere pensionærer og Sportsrideklubben Aalborg ved disciplinærudvalget. Der fremsættes påstand om, at staldkontrakter blev opsagt, fordi de stillede kritiske spørgsmål til klubben. Til det kan jeg oplyse, det ikke var tilfældet.Bestyrelsen måtte forholde sig til de konfrontationer, der opstod grundet de opsagte pensionærers adfærd overfor klubbens medlemmer, ansatte og bestyrelsen. Præcis selvsamme adfærd som nu demonstreres nu på de sociale medier. Herudover ligger de ansattes arbejdsmiljø, herunder det psykiske bestyrelsen stærkt på sinde, og vi har pligt til at sikre de ansatte ikke bliver forulempet på deres arbejde. Det kan undre, når nu klubbens økonomi ligger den opsagte pensionær så stærkt på sinde, når denne i sin sms korrespondance til Nikolai foreslår, at han skal modtage betaling for undervisning uden om klubben, altså snyde klubben for egen vinding, når han ovenikøbet selv har siddet i bestyrelsen. Dokumentationen findes hos Nikolai.
   
 • Der stilles spørgsmål til hvad bestyrelsens arbejdsopgaver består af? Dette fremgår af vedtægterne, og vi mener til fulde vi lever op til dette.
   
 • Vi arbejder visionært og kreativt med at forvalte de midler klubben råder over til fordel for alle medlemmer. Vi samarbejder med Aalborg kommune om vedligeholdelse af bygningerne også kommunens, som vi for en stor del også har forestået i mange år og efter deres anvisninger. Vi har haft en gennemgang af faciliteterne ved flere afdelinger, og i forbindelse med deres afrapportering har vi ikke modtaget nogen underretninger omkring brugen af lokalerne på Finstrupgaard.
   
 • Der stilles spørgsmål til afregning af El for pensionær, der har haft 3 heste opstaldet i snart et år. I forbindelse med dennes længerevarende ophold i Danmark blev der indgået en aftale omkring opstaldning, beboelse samt forbrug af strøm. En aftale som ride klubben kan være særdeles tilfredse med.
   
 • SAO har ifølge vores forsikringsmægler alle nødvendige forsikringer.

Intet i denne besvarelse har ikke været tilgængelig for enhver der ville ofre tid på at søge fakta. Alt findes i nyhedsbrevene som har haft til hensigt, at formidle bestyrelsens arbejde på en måske lidt lettere tilgængelig og oplysende måde, for hvem der gad læse. Yderligere findes referater fra bestyrelsesmøder, samt generalforsamlinger på hjemmesiden, hvilket er opdateret i forbindelse med certificeringen.

 

I forbindelse med dette her, tænker jeg hvordan er det egentlig man tror fremtiden vil være? Hvem går ind i en bestyrelse og bruger al sin fritid på at lave frivilligt arbejde i en klub, hvad enten det drejer sig om at lave stævner for de små børn i elevskolen, samle sponsor gaver ind, arrangere stævner nationalt-såvel som internationalt, betjene cafeteriaet, drifte en stor rideklub, sætte sig ind i arbejdsmarkedsregler, lave APV, Certificere din rideklub, og lægge hovedet på blokken for alt går ordentligt til i øvrigt, – ALT SAMMEN PÅ FRIVILLIG BASIS!

 

Og hold nu godt fast, førhen og sidst i 2016, havde vi en fuldtidsansat kontorassistent, en bogholder, revisor også kom de frivillige i bestyrelsen. I dag har vi som den eneste adm. medarbejder ansat en bogholder i en 20 timers funktion – RESTEN ER FRIVILLIGT!

 

Det arbejde fordømmes eller skydes ned på So Me, af folk der ikke kommer i klubben, men ukritisk tror på alt, hvad der klaskes op på FB er den skinbarlige sandhed. Hvis det så var konstruktiv kritik nuvel, enighed gør dum. Men når en eller anden går ind på de sociale medier, og lige sår tvivl om hensigten med alle anstrengelserne, eller tager et billede og skriver at det ser forfærdeligt ud – uden at vide vi faktisk lige er ved at sætte nye skabe op, men ikke kan komme videre, da de sidste af de gamle ikke er blevet tømt, og først derefter kommer skrotmanden! Ting der tages ud af en kontekst, og lige sendes afsted, der bag skærmen øv!

 

Hvis det ligger så stærkt på sinde, så tilbyd din hjælp, giv en hånd med, så sparer man tiden på FB medmindre man vil starte en indsamling til fordel for klubbens næste projekt, nemlig barrieren, eller man vil stemme på klubben til årets klub…

 

Men det er helt forkert at sige her på generalforsamlingen. For I er medlemmer og bruger tiden her for de flestes vedkommende. Så meget mere kedeligt er det at skulle bruge spalteplads på at redegøre for vred mands værk, der kun har til formål at sætte klubbens bestyrelse i et dårligt lys, og det skal bare ikke tage fokus fra de ting der foregår lige nu her på stedet.

 

Ny belysning og tiltag - ros til vores ansatte 

Der er kommet ny belysning op i hele stalden og i hallerne, med deraf følgende energibesparelse, der vil kunne mærkes på økonomien, den aftale har Per Boe landet. Som sagt bygger vores kanondygtige Gaspar lige nu nye skabe til staldene og til elevrytterne ovre foran kaffestuen. Gaspar fik også bygget en ny mur ude ved møddingspladsen, som lige fik det sidste penselstrøg før han tog hjem på sommerferie. I den sommerferie vaskede og malede vi bygningerne, og lappede, hvad der skulle lappes. Vi sidder lige nu i det ny renoverede cafeteria, som Kenny og Jonas også lige var inde over. Magda er en ikke uvæsentlig sidegevinst, hun sørger for rengøring på højt niveau til stævner og øvrige arrangementer, sideløbende med hun snart er ingeniør og Gaspars future wife to be.

 

Chris slår alle rekorder med hensyn til foldudlukning, som han har forestået siden den sommerdag i 17, hvor jeg hentede ham på banegården, og han virkelig intet forhold havde til heste. I al slags vejr og mest regn og vind i Danmark går Chris ca. 30 km dagligt med jeres heste. De slipper aldrig fra ham, og de er ham alle evigt hengivne.

Slutteligt vil jeg fremhæve vores 3 piger. Kristina, Jacqueline og Ann Katrine. du er så dygtig, du er så dygtig, du er så dygtig. I arbejder hårdt, I arbejder samvittighedsfuldt også er i sjove og gode til at grine ad tingene. I har alle super gode evner for at omgås mennesker, hvilket er vigtigt i jeres fag også rider i alle på højt plan i dressur og spring.

 

Sidst men ikke mindst Nikolai, hvis goodwill her i Nordjylland giver klubben en indtjening, samt sikre det heste materiale, der skal til for at vi kan uddanne beriderelever. Yderligere syntes jeg det er vigtigt, at fremhæve vi har en berider, der investere i sin arbejdsplads, uden at promovere sig selv. Hvem ved f.eks. Nikolai har købt den tørretumbler der blev installeret ved siden af vaskemaskinen? Hvem ved han hvert år sponsorere blomsterne til ADE? Hvem ved han f.eks. satte et nyt solarium op til brug for alle? Ting som jo bare er. Hvem ser bageren bager om natten? De fleste kun det brød der bliver solgt.

 

Tak til medlemmerne

Lad mig også sige tak til alle medlemmerne for den opbakning og det samarbejde vi har med jer året rundt. Godt nok er vi totalt udmattede efter et stævne som ADE, men det er nogle fantastiske dage, hvor vi hygger os helt vildt og er sammen i udfordringen. Sådan skal klublivet være, det er belønningen for frivilligt arbejde, det der skaber klubånd, det der gør du er en del af noget, og har lyst til at være det.

 

Tak for jeres tålmodighed.

< Tilbage